МОН разпореди на директорите да запознаят предварително седмокласниците и учителите с правата и задълженията им на НВО

Да отпадне изискването черновата да не се отделят от беловата на НВО в 7 клас. За това настояват в сигнал до МОН от Съюза на работодателите в средното образование. По време на проведените от РУО инструктажи на директорите било акцентирано върху изискването при работа по отделните модули учениците да не отделят черновата от беловата, което обаче не било включено в официалната документация за реда и правилата на провеждане на изпитите.

Вероятно тази особеност е въведена във връзка с новия начин на оценяване на тестовете. Като директори на училища, в които години наред се провежда национално външно оценяване, се притесняваме от факта, че това ще затрудни работата на учениците, защото постоянното прехвърляне и обръщане от белова на чернова, ще удължи времето им за работа и ще доведе до значителен брой грешки, аргументират се в писмото си до МОН от Съюза.

Междувременно МОН разпореди на директорите да запознаят предварително седмокласниците и учителите с правата и задълженията им при провеждане на изпитите, за да се преодолее напрежението.

НВО по български език и литература ще се проведе на 17. юни, а по математика е на 19. юни. Учениците се явяват в училището, в което се обучават. Външното оценяване по чужд език е по желание и ще се проведе на 21. юни в определени от началника на РУО училища центрове.

В деня на изпита ученикът се явява с документ за самоличност и заема определеното му място не по-късно от 8,30 часа. Има право да ползва молив и гума, а по математика – и линия, пергел, триъгълник. Не се допускат коректори, калкулатори, справочници и мобилни телефони. Ако седмокласниците са с джиесеми, задължително трябва да ги изключат и да ги предадат на квестора, който ги поставя на видно място в стаята.

Учениците  имат 60 минути за работа по първи модул, а за втората част на изпитите по български и математика времето писане е 90 минути.

Продължителността на НВО за ученици със специални образователни потребности се удължава до 30 минути за първа част и до 50 минути за втората част на изпит. Всички пишат с черен цвят химикалка.

Квесторите ще направят инструктаж на децата, като ще им напомнят за изискванията за анонимност на изпитната работа. Всеки ученик се подписва в квесторския протокол от лявата страна на името си.

Всеки кандидат-гимназист ще получи изпитен комплект и помощни материали с указания за работа и прикрепена към него идентификационна бланка, лист за отговори или свитък за свободните отговори, както и листове с надпис „чернова“. Помощните материали по български съдържат индивидуален плик за изпитната работа, плик за част 1, малко пликче за идентификационната бланка, а помощните материали по математика – и математически формули.

На работното си място ученикът попълва с печатни букви идентификационната си бланка, подписва я, без да я отделя от листа с указания за работа.

Квесторите ще дават изпитния материал последователно за всяка отделна част. След като е изслушал един път записа на изпита по български, ученикът получава размножения преразказ, за да се запознае с текста в рамките на 15 минути, след което го връща на квестора. Няма право да си води бележки.

По време на работа и по двете части на НВО по математика кандидат-гимназистите ще могат да ползват предоставените математически формули.

Учениците нямат право да напускат изпитната зала преди приключване на работата върху съответната част, ако тя е с продължителност до 60 минути. В случаите, когато частта е 90 минути, излизането е разрешено след изтичане на първите 60.