Гергана Николова подрежда тетрадките и хромбуците на своите второкласници.

Утре отварят платформата на МОН за присъединяване към мрежата на иновативните училища, проектите трябва да се реализират през учебната 2021/2022 година

 

Училищата, които искат да кандидатстват за включване в мрежата на иновативните учебни заведения, трябва да заявят проекти до 31 януари. Формулярите се подават онлайн (ischools.bg) и в тях е необходимо да се опише иновацията, която директорите искат да въведат в училището си. Електронната платформа, в която директно се попълват заявленията, ще бъде отворена от 8 януари. Иновативните елементи могат да бъдат в методиката на преподаване, организацията, учебната среда, качеството на образованието, учебното съдържание или в 10% от учебните планове и програми на съответния образователен етап. Училищата могат да предложат присъствено обучение за учениците от 5 до 12 клас, съчетано със синхронно обучение от разстояние в електронна среда. Но за не повече от 20% от задължителните или избираемите учебни часове по един или повече предмети, за които е приложимо.

Всички одобрени проекти влизат в сила за учебната 2021/2022 година.

Неиновативните училища могат да кандидатстват с проект за включване в Списъка на иновативните, като попълнят електронен формуляр чрез официалните си имейли. В него те описват управлението и организацията на училището, преобладаващите методи на преподаване, учебната среда, целите на иновацията и задачите, които ще бъдат решени с въвеждането й. Проектите трябва да са приети от Педагогическия съвет и одобрени от родителите.

Ако училището вече е в списъка на иновативните, но желае да разшири обхвата на иновацията през следващата учебна година, като включи други ученици и паралелки, не следва да кандидатства пак с нов проект. Достатъчно е да опише промяната, която предстои за учебната 2021-2022 година. Тя става неразделна част от одобрения вече проект. Всяко училище кандидатства само с един, в който може да включи множество елементи и видове иновации.

Училищата, на които иновацията приключва тази година, нямат право да кандидатстват по чл.70, ал.5. Тези, чиято иновация завършва през 2020/2021 година, попълват електронен формуляр за нов проект.

Началникът на Регионалното управление на образованието извършва мониторинг на иновативната дейност на училищата от областта и дава становище. Създаденият профил за РУО в платформата ще се използва както за мнение на проектните предложения, така и за оценяване на резултатите от проведения мониторинг.

До 31 май 2020 г. министърът на образованието и науката ще внесе в Министерския съвет предложение за приемане на Списък на иновативните училища за предстоящата учебна година. Критериите за оценка са ясна и конкретна цел, съответствие с изискванията в държавните образователни стандарти и възможност за проследяване на въздействието от иновацията.

Анализите показват, че за четири години броят на иновативните училища в Пловдив е нараснал с 35%. Почти сто процента от преподавателите констатират позитивна промяна след групова работа и проектно базирано обучение, по-голяма активност и по-висока успеваемост на децата.