Издирваме бивши членове, за да провеждаме заедно значими събития, обясни Соня Кривчева, която е настоящият представител от региона на Пловдив

Алумни клуб ще бъде създаден към Съвета на децата. Съветът е консултативен орган към председателя на Държавната агенция за закрила на детето и в него членуват 33 деца на възраст до 18 г. Създаден е през 2003 година, за да се насърчи детското участие в процеса на изработване на политики за децата и вземане на решения. Членовете обменят знания и контактуват с представители на държавни и неправителствени организации на национално и регионално ниво. Съставът на Съвета се формира от по един представител на всички 28 административни области, 4 квоти за деца от уязвими групи и 1 – за представител на децата, получили международна закрила в България.

“Издирваме бивши членове от всяка област с цел да се организира една по-голяма група от младежи, които са участвали и участват в Съвета на децата, за да обменят опит и да си сътрудничат, да провеждат заедно значими събития“, обясни Соня Кривчева. 10-класничката от Частната професионална гимназия по икономика и управление е настоящият представител на Съвета от региона на Пловдив.

Идеята на Алумни клуба е да гарантира приемственост между бивши и настоящи членове, които да се обединят около общи каузи.