Съветът на ректорите се обяви против предложеното от правителството за отпадане на таксите за студентите държавна поръчка в държавните висши училища в официално свое становище.

От Съвета посочват, че законопроектът на кабинета съдържа твърде много въпроси, че идва изненадващо и неочаквано и че той може да бъде видоизменен в мерки за целево подпомагане на социално уязвими студенти и докторанти.

В становището си председателят на Съвета на ректорите академик Лъчезар Трайков посочва, че поставянето на всички студенти под общ режим не е социална мярка, защото облагодетелства в еднаква степен и финансово обезпечените, за които поемането на студентските такси не е проблем.

Той се обявява за увеличаване кръга на студентите и докторантите, които получават стипендии, и за повишаване заплатите на академичния и неакадемичния състав, което би улеснило в много по-голяма степен крайния резултат, който цели правителството със своя законопроект.

От Съвета на ректорите припомнят, че моделът на финансиране на висшите училища е морално остарял и неефективен, но промяната му трябва да стане след неговото съвместно разглеждане, защото всеки друг подход създава предпоставки за нарушаване принципите на функциониране на системата, която би станала обект на неоправдани управленски експерименти.

И още – у ректорите буди огромно притеснение фактът, че фиксиран на законово ниво ключов приходоизточник като таксите на студентите се заменя с механизъм за компенсация, който няма определени в закона параметри и ще е на годишна база от внесения от изпълнителната власт закон за Държавния бюджет.

Липсата на правила, по които да се осъществи предвидената компенсаторна калкулация – пишат още ректорите – ще създаде огромни проблеми на висшите училища.