Как функционира съвременната класна стая ще могат да наблюдават и анализират в реално време, при това без да нарушават работата на учителя в часа, студенти педагози от Пловдивския университет. Висшето училище е оборудвало дигитален център, който дава възможност на бъдещите начални учители да проследят начина, по който протича урока в отдалечен училищен кабинет. „Партньорство за успех“ се реализира съвместно с ОУ „Алеко Константинов“, а на 30 март от 9 часа ще се проведе демонстрация на възможностите, които дават новите технологии.

„Иновативният дигитален център дава възможност студентите да водят занятия по хоспитиране, където ще формират умения за практическо приложение на знанията, придобити по време на лекциите и семинарните упражнения по методика на обучението по български език и математика. Целта да откриват достойнствата и несъвършенствата на наблюдаваните уроци в отдалечена класна стая чрез електронна среда, да се запознаят с подхода на колеги с дългогодишна практика, да предложат свои варианти на провеждане на урок“, пояснява директорът на ОУ „Алеко Константинов“ Марияна Найденова, която има опит като базов учител и хоноруван преподавател в ПУ.

Със съдействието на зам.-ректора по система за наблюдение, управление и постоянен контрол на качеството на обучението и академичния състав проф. Румяна Танкова вече са реализирани няколко пробни урока с 3 и 4 клас. За целта в класните стаи е инсталирана необходимата техника, която позволява на неограничен брой студентите да „присъстват“ на урока без да пречат.