До 15 януари директорите изпращат в РУО мотивирани предложения за брой паралелки и специалности за учебната 2022/2023 година

Предложенията за държавния план-прием в 8 клас за учебната 2022/2023 година трябва да са съобразени със стратегиите, прогнозите и програмите за развитие на общините в областта. Това се казва в писмо на началника на Регионалното управление на образованието Антоанета Пакова до училищните директори.

До 15 януари директорите на гимназии, средни и обединени училища трябва да изпратят в РУО мотивирани предложения относно броя на паралелките, учениците и специалностите. Обобщените от началника заявки се съгласуват с Комисията по заетостта към областния управител до 15 февруари и се представят за утвърждаване в МОН до 1 март.

Според инструкциите на МОН предложенията трябва да са съобразени с политиката на ведомството за увеличаване на приема в посока STEM профили  – софтуерни и хардуерни науки, математика, природни науки, електротехника и електроника, машиностроене, ИТ. Ще се толерират специалности от Списъка на защитените, по които е налице очакван недостиг на пазара на труда, както и дуалното обучение.

Изискването е да бъдат формирани 61% професионални паралелки и 56.40% със STEM насоченост. За сравнение условието миналата година беше 60 на сто професионални паралелки и 54.40% със STEM насоченост.

Само езиковите гимназии ще предлагат профилирано чуждоезиково обучение, след като миналата година СУ-тата трябваше да се насочат изцяло към STEM – наука, технологии, инженерство, математика. 27 ще са паралелките с чуждоезиков профил.

Максималният брой паралелки с прием след основно образование, който се допуска за Пловдивска област, е 228.

Училищните директори трябва да се съобразят със заявките на работодателските организации и информацията на Агенцията по заетостта за нуждата от работна сила, включително за приема в дуалните паралелки.

Решаваща роля за одобряването на предложенията ще играе възможността на училището да осигури целодневно обучение за 1-7 клас, а за Пловдив и Асеновград – с мерките на общините за полудневна организация на учебния ден.

Препоръката към директорите е, когато предлагат за одобрение профил или професия, да гарантират условия за качество, т.е. да разполагат с оборудвани кабинети, лаборатории, да имат осигурени дидактически материали и пособия, както и педагогически специалисти.

И през следващата учебна година ще се допускат две специалности в една паралелка след анализ на потребностите и условията в региона. Разрешава се прием по една и съща специалност от професия в паралелка с дневна форма и дуално обучение.

Директорите на училищата към Министерството на културата подават писмена информация за план-приема в РУО. План-приемът на Спортно училище „Васил Левски“ се утвърждава от Министерството на младежта и спорта.

Допълнителен план-прием

Предложенията за допълнителния план-пием в 11 клас трябва да се изготвят от директорите при предварително сключено споразумение с обединеното училище по профили и специалности от професии.