МОН облекчава механизма на противодействие на насилието в класната стая

imgres

Три нива на тормоз степенуваха в Класификатора за видовете насилие в училище. Първото е свързано с нарушаване на правилата, второто – с повтаряне на едни и същи нарушения и случаи на насилие, а на трето ниво са ситуациите, свързани с агресия, която би могла да застраши здравето и живота на децата.

По-ясни правила и двукратно облекчение на административни процедури се предлагат в актуализирания Механизъм за противодействие на тормоза и насилието в системата на предучилищното и училищно образование. Новостите бяха изложени днес от представители на Министерството н образованието и науката пред депутатите от парламентарната образователна комисия.

Освен облекчаването на класификатора и дневника, отпадат централно зададените срокове за това кога и в какъв срок трябва да се извършат дейностите. Дава се по-голяма автономия на институциите, облекчени са процесите за разработване на цялостните политики с акцент към превенцията.

В Механизма е създаден нов раздел – за кибернасилието и кибертомоза.

 Разписани са конкретни стъпки, които трябва да се предприемат на ниво институция и на ниво клас/група. Сред мерките са подобряване на системата на дежурства в училище, включване на учениците в изготвянето на правила, планове и дейности, както и постоянно партньорство с родителите чрез тематични родителски срещи, диалози и ангажиране в различни дейности.

Предвидено е повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти, назначаване на психолози, педагогически съветници и образователни медиатори.

Промените в Механизма ще бъдат представени на работни срещи с директори и учители в страната успоредно с новата Наредба за приобщаващото образование.