Целта е да се подобри взаимодействието между институциите за задържане на учениците в образователната система

Всеки седми ученик между 15 и 18 години не е в училище

Matura

Във всяко населено място с училище до 20 август  ще бъдат сформирани екипи, които ще работят за записване на всички деца в детска градина или училище. Това предвижда проект за механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане  на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст, който предстои да бъде утвърден от Министерски съвет. В екипите ще участват представители на регионалните управления на образованието, на градини и училища, на общините и службите за социално подпомагане и дирекциите на МВР. Ако се налага, в населените места, където няма ресурс за създавани на екипи, ще бъдат командировани служители от друго място. Звено под ръководството на заместник-министър председателя, който координира дейността на МОН, ще контролира на национално ниво изпълнението на механизма.

Целта е да се подобри взаимодействието между институциите, както и да се определят функциите и задълженията на всяка от тях. По данни на Националния статистически институт през учебната 2015/2016 година 21 170 ученици са напуснали образователната система, което означава, че всеки седми ученик между 15 и 18 години не е в училище. Основните причини са свързани със социално-икономически фактори, институционални проблеми, миграция, фактори на местоживеенето и жилищната среда, етнокултурни фактори.