Променят държавните изисквания за придобиване на педагогическа квалификация – теорията и практиката скачат от 390 на 555 часа

dscf9485

Времето за наблюдения и изнасяне на уроци за придобиване на педагогическа правоспособност се увеличава от 150 на 180 академични часа. За да се гарантира качествена подготовка, квалификация “учител” ще се получава само във висши училища, които имат акредитация по професионално направление от областта на педагогическите науки. Освен редовно и задочно, обучението ще може да се организира и в дистанционна форма, която е търсена от хора, които работят като учители, но нямат нужната квалификация. Повече практическо обучение за студентите, които се подготвят за учители, предвижда проектът на Наредба за държавните изисквания за придобиване на квалификация „учител“. Той е публикуван за обществено обсъждане в рубриката „Проекти на документи“ в сайта на МОН.

Досега държавното изискване за придобиване на квалификация включваше образователния минимум от 390 часа за теоретична и практическа подготовка при редовно обучение и 40 на сто от тях при задочно обучение. За да се повиши нивото на подготовка на младите хора, които смятат да влязат в класната стая, се предвижда квалификация да се дава при общо 555 часа теоретична и практическа подготовка в редовна форма на обучение и 50 на сто от часовете в задочна форма, което се равнява на 278 часа.

Теоретичната подготовка се осъществява чрез задължителни, избираеми и факултативни дисциплини.
Увеличени са часовете за прилагането на информационни технологии в обучението и работа в дигитална среда.  За първи път е включено „приобщаващо образование“, което предвижда обучение за работа с деца и ученици със специални образователни потребности или от уязвими общности, за работа в мултикултурна среда.