Центърът за прием на документи е Специално училище за ученици с увреден слух, там ще работи и комисията, която ще насочва децата със СОП

Приемът на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, със специални образователни потребности и от домове за деца, лишени от родителска грижа, след 7.клас започва от утре. Подаването на документи е в срок до 21 май в кабинета по ритмика на Специално училище за ученици с увреден слух “Проф. д-р Ст. Белинов”. Работното време на комисията за насочване, определена със заповед на началника на Регионалното управление на образованието, е от 09.00 ч. до 13.00 ч. и от 13.30 ч. до 17.00 ч.

Учениците с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания се насочват по документи за профили, специалности от професии, които не са противопоказни за здравословното им състояние. То се извършва по два списъка със заболявания, утвърдени от министъра на здравеопазването. Професиите, специалностите и училищата, в които ще се осъществява прием, са качени на сайта на Регионално управление на образованието, раздел „Прием“.

Кандидатите подават следните документи: попълнено и подписано заявление с подредени желания и протокол от специализирана по профила на заболяването лекарска консултативна комисия с приложени лична амбулаторна карта, медицински изследвания, епикризи за заболяването, или решение на районна експертна лекарска консултативна комисия/ТЕЛК/НЕЛК. Информация за срочните оценки на учениците от първия учебен срок се осигурява служебно от директора на съответното училище по искане на комисията. Информация за насочването ще бъде изготвена до 14. юни. Срокът за записване е 3. юли.

Тези ученици, които покриват образователните изисквания, се явяват на национално външно оценяване по общия ред.

Децата със специални образователни потребности, които не постигат държавните стандарти, кандидатстват не по общия ред, а с препоръка от специалисти. Комисията има право да насочи до 4 ученици в паралелка, от които учениците със специални образователни потребности не може да са повече от 3.