МОН ще поддържа публичен електронен регистър на компаниите, които отговарят на изискванията, предвижда проект на наредба

Министерството на икономиката ще поддържа публичен електронен регистър на фирмите, които отговарят на изискванията за дуално обучение. Това предвижда проект на наредба, публикуван за обсъждане на портала за обществени консултации. Становища могат да се подават до 12 септември.

За създаването на регистър на работодателите на ученици се говори от повече от две години, но се уточняваха критериите, по които фирмите да се включват в него.

Проектът на наредба има за цел насърчаване включването на работодатели в приложението на дуалното обучение в България и намаляване на недостига на кадри за бизнеса. Информационната база данни е необходима с цел подпомагане на процеса по осъществяване на връзка между образование и бизнес чрез дуална система на обучение, се посочва в мотивите.

Включването на работодател в информационната база данни е доброволно и не изисква заплащане на държавна такса, предвиждат текстовете. Фирма може и доброволно да се откаже от обучението на ученици чрез работа.

Работодателят следва да е регистриран като юридическо лице или ЕТ, съгласно Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за юридическите лица с нестопанска цел или да е лице, регистрирано по законодателството на държава членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Швейцария, да не е в производство по несъстоятелност, да няма задължения към държавата и да разполага с материална база и служители, които да са ментори на учениците.

Фирмите ще посочват с кои професионални гимназии си партнират, по кои професии и специалности могат да обучават ученици, както и какъв брой ученици могат да обучат чрез работа.