Използваните тестове с отчетен отрицателен резултат се събират в плътни чували за смет, които се завързват и се изхвърлят по общия ред в контейнерите за смесен битов отпадък

Само положителните тестове за COVID-19 на учениците от I до IV клас ще се съхраняват и изхвърлят по специален ред. Отрицателните ще се събират в плътни чували или торби за смет, които ще се завързват и слагат в контейнерите за смесен битов отпадък. Редът е разписан детайлно от министерствата на околната среда и водите и на здравеопазването в актуализираните Насоки за обучение и действие в условията на извънредната ситуация на училищата, които от вчера са задължителни за изпълнение.

Ако резултатът от изследването на някое от децата в класа е положителен, всички елементи от неговия тест се прибират в специална картонена кутия за изгаряне на опасни отпадъци. Съдът може да е с обем 10 или 20 литра. Училищата сами купуват тези кутии, които са налични на пазара.

Кутиите ще се съхраняват в определени само за тази цел помещения в училищата, до които имат достъп само медицинските специалисти или други лица, определени от директора. Когато общата заболеваемост в съответната община спадне под 250 на 100 000 души и изследването на учениците се прекрати, кутиите с положителните тестове ще бъдат предавани в съответните регионални здравни инспекции за унищожаване. Това може да стане с неспециализиран транспорт.

При установяване на положителен резултат, ученикът се отделя незабавно в предназначеното за такъв случай място при осигурено наблюдение и се прилага. Допуска се обратно в училище само при предоставяне на отрицателен резултат от извършено лабораторно изследване за COVID-19 или валиден документ, че е клинично здрав. Уточняващото изследване следва да се проведе до 24 часа от положителен резултат от бързия антигенен тест в училище. На ученика се поставят отсъствия по уважителни причини без да е необходимо представяне на медицински документ в деня, в който е установен положителен резултат от теста в училището. Учениците от паралелката продължават да се обучават присъствено до момента на потвърждаване на положителния резултат от теста в лабораторни условия. Ако е положителен, за учениците от паралелката се карантинира.