Регионалните управления по образование ще оказват методическа подкрепа чрез обучения и провеждане на учебни часове според проектоправилника за устройството и функциите

diploma

Регионалните управления по образованието ще участват в атестирането на директорите на институции, в организацията на самостоятелната форма на обучение, в признаването на документи, издавани от училища на чужди държави, за завършен период или класове – от VІІ до ХII. Това са новите моменти, залегнали в проектоправилника за устройството и функциите на РУО, публикуван за обществено обсъждане. Управленията ще отговарят за признаването на завършен първи гимназиален етап, на основно и средно образование, както и на професионална квалификация. Както и досега, представители на РУО участват в комисиите за провеждане на конкурси за директори.

Експертите в РУО ще следят как се разходват средствата от държавния бюджет на детски градини и училища. В задълженията им е включено осъществяването на методическа подкрепа чрез консултации, организиране на обучения, и споделяне на добри практики, участие в експертите в провеждането на учебни часове и педагогически ситуации.

Началникът може да учредява награди за високи постижения в предучилищното и училищното образование с цел поощряване на педагогическите специалисти на регионално ниво. Той има право да отличава директори и да поощрява ученици с високи постижения.

Както и досега, РУО ще отговаря на постъпили жалби и сигнали, ще насочва деца със специални образователни потребности, ще подпомага дейности, свързани с подкрепа на личностното развитие на учениците.

В правилника са уредени устройството и функциите на общата и специализирана администрация в РУО.