На работната среща на 10 януари ще бъдат обсъдени предложенията с акцент върху паралелките в STEM профили и специалности от професии с бъдещ недостиг на пазара на труда

Максималният брой на паралелките за Пловдивска област, определен от МОН, е 236

Работна среща с училищните директори организира Регионалното управление на образованието във връзка с планиране и реализиране на държавния план-прием в 8 клас за учебната 2023/2024 година и допълнителния прием в 11 клас. Заседанието, на което ще бъдат представени правилата за планиране и предложенията за прием в неспециализираните профилирани и професионални гимназии, средни и обединени училища, ще се проведе на 10 януари в ПГ по вътрешна архитектура и дървообработване “Христо Ботев”.

Според инструкциите на МОН държавният план-прием трябва да е съобразен със заявките на работодателите и информацията на Агенцията по заетостта, а учениците да бъдат ориентирани и насочвани към специалности от профили и професии, които ще им позволят ефективно да се реализират на пазара на труда.

Директорите на гимназии, средни и обединени училища трябва да изпратят в РУО мотивирани предложения относно броя на паралелките, учениците и специалностите за идната учебна година в срок до 16 януари. Ден по-рано предложенията следва да са въведени в информационната система за планиране и утвърждаване. Директорите на училища към Министерство на културата и Министерство на младежка и спората изпращат писмена информация в РУО за държавния план-прием  8 клас. А Математическата гимназия – за 5 клас. Обобщените от началника заявки се съгласуват с Комисията по заетостта към областния управител до 15 февруари и се представят за утвърждаване в МОН до 1 март.

И тази година МОН продължава политиката за намаляване на профилираните паралелки с прием след 7 клас за сметка на увеличаване на професионалните. Само езиковите гимназии ще предлагат профилирано чуждоезиково обучение, СУ-тата са насочени изцяло към STEM – наука, технологии, инженерство, математика. Приоритет остава обучението в STEM профили и професии, както и специалности от Списъка на защитените, по които е налице очакван недостиг на пазара на труда.

Максималният брой на паралелките за Пловдивска област, определен от МОН, е 236. Изискването е 62,15 на сто да са професионални паралелки, а 56.40%  – със STEM насоченост.

В заповедта на началника на Регионалното управление на образованието Антоанета Пакова до директорите от региона се посочва, че предложенията трябва да са съобразени със стратегиите, прогнозите, програмите и плановете за развитие на общините, с определените мерки полудневната организация да се осъществява преди обед и съобразно възможностите за осигуряване на целодневна организация за учениците от 1 до 7 клас. Максималният брой ученици в дневна форма на обучение е 26 в паралелка, 30 – във вечерна и 35 – в задочна. Допустим е прием по една и съща специалност от професия в паралелка с дневна и дуална форма.