На работната среща на 6 януари ще бъде поставен акцент върху паралелките в STEM профил и специалности от професии с бъдещ недостиг на пазара

Работна среща с училищните директори организира Регионалното управление на образованието във връзка с планиране и реализиране на държавния план-прием в 8 клас за учебната 2020/2021 година и допълнителния прием в 11 клас. Заседанието, на което ще бъдат представени правилата за планиране на приема в неспециализираните профилирани и професионални гимназии, средни и обединени училища, ще се проведе на 6 януари.

Според инструкциите на МОН приемът трябва да бъде преструктуриран в посока на STEM профили  – софтуерни и хардуерни науки, математика, природни науки, електротехника и електроника, машиностроене, ИТ. Повишаването на процентното съотношение на приетите в 8 клас в професионалните гимназии и паралелки с професионална подготовка трябва да е с минимум два пункта за учебна година.

Препоръката на просветното ведомство е регионалните управления и училищните директори да проведат съвместни кампании с Бюрата по труда. На въпросните информационни срещи експертите следва да презентират пред учениците и родителите търсените актуални професии с оглед навременно ориентиране. Тъй като най-голям брой ученици напускат системата именно в 7 клас, трябвало да се инициират дейности за работа с родителите и учениците в посока превенция на отпадането. Директорите ще са длъжни да проследяват процеса на кандидатстване на всеки ученик.

За по-лесното ориентиране на кандидат-гимназистите ще бъдат проведени регионални комуникационни кампании – веднъж на училищно, а след това на общинско и областно ниво. В тези събития ще вземат участие обществените съвети към РУО, работодателски организации, представители на местната власт, на Агенцията по заетостта и синдикатите, личности с влияние и авторитет, които да дадат точните съвети на децата и родителите.

Предвидени са също посещения на кандидат-седмокласници в предприятия и професионални гимназии, както и на фирми в класовете от прогимназиален етап, организиране на кръгли маси и дискусии, провеждане на Дни на отворените врати или Дни на професиите.

Задачата на работодателите и да изпратят заявки до РУО за прием по профили и професии, от които има нужда пазарът на труда, както и предложения за дуални паралелки. Общинските администрации, от своя страна, изготвят и представят в РУО заявка и становище за приема по специалности, основаващи се на Стратегията за развитие на общината.

До 15 януари директорите на гимназии, средни и обединени училища трябва да изпратят в РУО мотивирани предложения относно броя на паралелките, учениците и специалностите. Обобщените от началника заявки се съгласуват с Комисията по заетостта към областния управител до 15 февруари и се представят за утвърждаване в МОН до 1 март.