Стая за подготвителна група в ОУ "Кочо Честеменски".

Право на компенсации имат семействата на деца от 3 години до постъпване в първи клас

Родители на деца, които не са приети в общинска детска градина поради липса на свободни места, могат да бъдат компенсирани с до 291 лева на месец. Сумата ще се отпуска за деца от 3 години до постъпването им в първи клас, като ще бъде не по-голяма от средната месечна издръжка от държавния бюджет на дете в предучилищно образование.

На сайта на Община Пловдив plovdiv.bg (раздел „Образование“) е публикувана подробна информация за условията и реда за предоставяне и изплащане на средствата за компенсиране на разходите за отглеждане. Оттам може да бъде изтеглено и заявлението за кандидатстване, което трябва да бъде изпратено в срок до 30 април. Родителите ще получат регистрация с входящ номер на място или на електронния адрес, от който са изпратили заявлението.

За учебната 2020/2021 година разходите се компенсират за периода от 1 януари до 14 септември.

Условия

Компенсации ще получат тези родители, които отговарят едновременно на следните 6 условия:

  1. Детето е кандидатствало за прием в целодневна или полудневна организация в държавна или общинска детска градина или училище, в чийто прилежащ район се намира настоящият му адрес, и не е прието поради липса на свободни места за съответната учебна година.
  2. Не е записано в целодневна, полудневна или почасова организация в нито една държавна или общинска детска градина или училище.
  3. По настоящия адрес на детето общината не е предложила на родителите друго равностойно място в общинска детска градина или училище за съответната учебна година, поради липса на свободни места във всички градини и училища в прилежащия район.
  4. За съответната учебна година детето да е записано в самостоятелна организация в държавна или общинска детска градина или училище или в самостоятелна, целодневна, полудневна или почасова организация в частна детска градина или училище. След извършване на проверка по декларираните данни в подадените заявления и след уведомяване на родителите за правото им да получат компенсиране на разходите следва подаване на искане от страна на родителите за изплащане на компенсациите.
  5. Ако детето е в задължителна предучилищна възраст и е записано в частна детска градина или в частно училище – частната институция да не е включена в системата на държавно финансиране (за учебната 2020/2021 година в системата на държавно финансиране е ЧОУ „Класик“).
  6. Родителите на детето да не получават подпомагане от държавния бюджет или по оперативни програми за същите дейности на друго основание за периода, за който се изплащат средства за компенсиране на разходите, пряко свързани с отглеждането и обучението по реда на Наредбата.

Документи

Родителите, които кандидатстват за възстановяване на разходите, трябва да приложат към заявлението един от следните документи:

  1. Договор за обучение между родителя и частната детска градина или училище; платежен документ за извършено плащане на таксата за съответния месец
  2. Обучение, осъществено от лица, регистрирани като търговци, или с юридически лица с нестопанска цел, се удостоверява с договор за отглеждане и обучение; платежен документ за извършено плащане на таксата за съответния месец
  3. Обучение, осъществено от физически лица, се удостоверява с договор; прeдавателно-приемателен протокол с информация за извършените дейности за месеца; копие от документи, удостоверяващи спазването на изискванията за физически лица, страна по договора, за заемане на длъжността учител в детска градина, определени в т. 1 от Приложение № 1 към чл. 10 от Наредба № 15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти; документи за изплатено възнаграждение по сключения договор