Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив обявява 10 стажантски позиции за летните месеци. За тях могат да кандидатстват студенти, изучаващи специалности в професионални направления „Науки за земята“ и „Биологически науки“.

Стажантската програма е с фокус върху придобиването на практически опит, нови професионални умения и запознаване с държавната администрация, които да допълнят теоретичното обучение, придобито във висшите учебни заведения. На младите хора ще бъдат възлагани задачи като поддържане на регистри и извършване на разпореждания със защитени животински видове в изпълнение изискванията на Закона за биологичното разнообразие, водене на кореспонденция с други институции, публикуване на информация в сайта, поддържане на база от данни за извършения контрол и мониторинг на отпадъчните води по Закона за водите, пряка работа с граждани и организации, подаващи сигнали.

До 10 май желаещите студенти могат да кандидатстват онлайн чрез Портала за летни стажове на държавната администрация (https://staj.government.bg) за позиции, които са обявени за професионалното направление, в което се обучават. Необходима е регистрация и решаване на 40-минутен онлайн тест. От 11 май до 8 юни от екоинспекцията ще насрочат интервюта на избраните кандидати след първоначалния подбор съобразно резултатите от теста и попълнената информация в профила на студента. Всеки студент, на когото е насрочено интервю, ще получи известие на имейла от неговия профил.

Стажовете ще се провеждат в периода юли – септември и могат да бъдат с продължителност от 10 до 45 работни дни.