Най-нисък доход от трудови възнаграждения сред ръководителите на пловдивските вузове е декларирал ректорът на УХТ – 55 451 лева

Ректорът на Пловдивския университет проф. Румен Младенов оглавява класацията на ръководителите на висши училища с най-висока годишна заплата. Той е декларирал 166 001 лева годишна данъчна основа от трудови доходи за 2020 г., плюс още 4096 лева от друга стопанска дейност. Това означава месечна заплата от 13 833 лева, което го поставя начело не само сред пловдивските, но и сред ректорите в цялата страна. За сравнение през 2019 година проф. Младенов е декларирал 98 037 лева по основната си заплата и 21 749 от други трудови правоотношения.

Справката е от сайта на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. Данните са подадени в края на май т.г. Декларациите за имущество и интереси се попълват от всички, които заемат публични длъжности в България. На деклариране подлежи имуществото на декларатора, съпруг/съпруга или фактически съжител, както и на непълнолетни деца.

За сравнение, проф. Анастас Герджиков – ректор на Софийския университет, се е разписвал срещу 39 518 лв. годишна данъчна основа от трудови доходи, или 3293 лв. на месец, като той има и доходи от друга стопанска дейност в размер на 8 914 лв.

В групата на ректорите с годишна заплата от над 100 000 лева е ректорът на Медицинския университет в Пловдив проф. Мариана Мурджева. Тя е обявила годишна данъчна основа от трудови доходи в размер на 114 769 лева. Проф. Мурджева е получила още 7331 лева от друга стопанска дейност и 29 688 лева от трудови правоотношения, извън тези за заеманата длъжност, както и 7331 – от наеми.

Сумата от 75 461 лева е декларирала от трудови доходи проф. Тони Шекерджиева-Новак. Ректорът на Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство има доходи и от друга стопанска дейност в размер на 4123 лева.

Ректорът на Аграрния университет проф. Христина Янчева е посочила 55 451 лева годишна данъчна основа от трудови доходи и 1463 лева – доходи от чужбина. Тя декларира и 11 207 лева от стопанска дейност.

Ректорът на Университета по хранителни технологии проф. Пламен Моллов е посочил 52 758 лева годишна данъчна основа от трудови доходи и 5375 лева от трудови правоотношения извън заеманата длъжност. Той е декларирал също дружествени дялове, ценни книжа и акции.

По закон

Заплатите на ректорите се подчиняват на наредбата на МС за структурата и организацията на работната заплата – според нея възнагражденията на ректорите се договарят в Колективен трудов договор между синдикатите в университета и ректорското ръководство. От синдикат “Висше образование и наука” към КНСБ са сезирали многократно МОН за неправилното формиране на заплатите на някои ректори.

През август 2020 г. влезе в сила нова наредба за начина на определяне размера на възнагражденията на ректорите на държавните висши училища чрез договорите за управление, сключени с министъра на образованието. Според нея най-високи възнаграждения могат да получават ректорите, които имат най-висока оценка за постигане на заложените междинни целеви стойности за изпълнение на политиката на висшето училище, като максимумът е 36 000 лева на година.