62-годишен иска да учи право. Половината кандидат-студенти се явяват с оценки от матура

Най-високият минимален бал за прием е за „Софтуерни технологии и дизайн“

 640_102747818d797c5cf2bc5b4f4d493a12

Рекорден брой от 50 желания е посочил кандидат-студент за Пловдивския университет, стана ясно от обявеното днес първо класиране. Срокът за записване на приетите е от 12 до 14 юли, а второто ще бъде обявено на 18 юли, съобщи зам.-ректорът доц. Мария Стоянова. Най-възрастният кандидат е на 62 години и е устремен към специалност „Право“. Най-младият е 18-годишен и е избрал софтуерни специалности.

На 16 от обявените 17 приемни изпита са се явили 2189 души, от тях успешно издържалите са 1819, което е 83 на сто общия брой. Получените отлични оценки са 116, като от тях 24 са пълните шестици. Оценки „Много добър“ и „Добър“ са получили 1178 кандидати. Със слаб резултат са 370 човека, уточни доц. Стоянова.

4790 са кандидат-студентите, подали документи за прием, което е с 420 повече от миналата година. Кандидатстващите само с оценка от държавен зрелостен изпит са 2157. В предварителната сесия през юни изпити положиха 1866 кандидати. От тях 197 са с отлични оценки, което им даде възможност да се запишат в избраната от тях специалност.

Същата привилегия имаха и получилите отлични оценки от олимпиади, състезания и международни изпити, които се признават за конкурсен изпит за определени специалности. От това право са се възползвали 169 души, от тях най-голям брой – 48, са избрали бакалавърската програма „Софтуерни технологии и дизайн“ на Факултета по математика и информатика. В тази специалност е и най-високият минимален бал на първо класиране – 32,96.

Приетите по първо желание следва да се запишат от 12 юли до 14 юли, в про­ти­вен слу­чай гу­бят пра­во на уча­стие в след­ва­щи­те кла­си­ра­ния.

Студенти­те, които са прие­ти по вто­ра, тре­та и т.н. спе­циал­ност, и желаят да уча­с­тват в след­ва­що кла­си­ра­не, трябва да по­да­дат де­кла­ра­ция по об­ра­зец при ин­спек­то­ра по специалността, в коя­то са прие­ти до мо­мен­та. Некласираните участват автоматично в следващия етап.

Челно място при най-предпочитаните специалности в редовна форма на обучение заема бакалавърската програма по „Софтуерни технологии и дизайн“, следвана от „Софтуерно инженерство“, „Право“, „Маркетинг“, „Психология“, „Финанси“, „Предучилищна и начална училищна педагогика“, „Английска филология“, „Мениджмънт на туристическия бизнес“, „Приложна лингвистика – английски с втори чужд език“, „Счетоводство“, „Педагогика на обучението по физическо възпитание“ и „Стопанско управление“.

Голям кандидатстудентски интерес има и към новоразкритата специалност „Графичен дизайн с реклама“.

Първото място при най-предпочитаните специалности в задочна форма е за „Предучилищна и начална училищна педагогика“. Втора е „Психология“, а трета – „Маркетинг“. Следващите предпочитани задочни специалности са „Педагогика на обучението по физическо възпитание“, „Мениджмънт на туристическия бизнес“ и „Софтуерни технологии и дизайн“.

По традиция изпитите за специалност „Актьорство за драматичен театър“ се провеждат през месец септември в три кръга. За настоящата година датите за явяване са 11, 12 и 13 септември, до момента за тях са се записали 12 души.