По желание на родителите ресурсни учители, логопеди и психолози могат да работят на място при спазване на противоепидемичните мерки

Просветното министерство допуска индивидуални присъствени занимания за деца със специални образователни потребности, ако родителите им изявят желание за това. Тази възможност е дискутирана с министерството на здравеопазването, откъдето е дадено съгласие, но при строго спазване на противоепидемичните мерки.

Ресурсните учители, логопеди, психолози и други специалисти, назначени в детски градини, училища, центрове за специална образователна подкрепа, за подкрепа на личностното развитие и специални обслужващи звена, могат да работят на място с децата със СОП. Допускат се индивидуални терапевтични дейности, но след декларация на родителя.

На този етап близо половината от децата, с които работи Центърът за специална образователна подкрепа в Пловдив, са се възползвали от шанса за присъствени занимания. Някои от тях се водят н центъра, други в училището, в което е записан ученикът, а останалите – онлайн. Родителите на децата с придружаващи заболявания предпочитали да ги оставят у дома и избирали обучението от разстояние, други считали за по-ефективно да ги водят за индивидуално обучение, тъй като се концентрирали доста по-трудно пред компютъра.

Със старта на дистанционното обучение през март 47 ресурсни учители, 7 психолози и 7 логопеди провеждаха часове за допълнителна подкрепа с общо 543 деца и ученици със СОП от областта. Дейностите се реализират по няколко направления: беседи на достъпен за децата език, часове по допълнителна подкрепа с видео връзка чрез средствата за дигитална комуникация или посредничеството на учебното заведение или кметството; консултиране на родители; разработване и подготовка на ресурси.