Целта е да се предоставят интегрирани услуги в градините и училищата, съобразно индивидуалните потребности на децата и учениците

Областна стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците ще бъде разработена на базата на актуалното състояние на образователните институции в община Пловдив, става ясно от предложение на кмета Здравко Димитров, което ще бъде разгледано на предстоящото заседание на местния парламент на 23 ноември.

За целта общинският просветен отдел е направил анализ на потребностите от образователни услуги на децата и състоянието на физическата среда за развитие на способностите и уменията им.

Проучването показва, че рисков фактор за осигуряване на обща и допълнителна подкрепа са преждевременно напусналите образователната система. Новите стратегически цели са осигуряване на условия за равен достъп до образование и намаляване дела на преждевременно напусналите класната стая. Документът ще заложи на развиване на цифрови и аналитични умения, на способностите и талантите, формиране на гражданска компетентност, дигитализация на учебния процес и иновативни дейности. Идеята е децата и учениците да получат интегрирани услуги за образователна, здравна и социална подкрепа. Затова във всяка образователна институция ще бъде създадена актуална среда и условия за преподаване чрез използване на интегрирани платформи и облачни платформи. Не на последно място в стратегията се залага на кариерното ориентиране и практическа подготовка, отговаряща на нуждите на пазара на труда.