Катедра „Aнглийска филология” на Пловдивския университет обявява конкурс за двама преподаватели по практически английски.  Кандидатите трябва да имат минимум 3 години преподавателски стаж по английски език. Изпитът ще се състои от две части – тест и устно събеседване. До интервюто се допускат кандидатите, получили оценка минимум мн.добър (4.50) на писмения изпит. Целта на интервюто е да определи уменията им да комуникират със студенти и с колеги.

От одобрените се очаква да планират, разработват и водят курсове/часове/упражнения, които интегрират методи и задачи за развитие на езиковите умения  на студентите, да прилагат съвременна методика за чуждоезиково обучение и подходящи мултимедийни технологии, да подготвят и използват подходящи  инструменти за оценка, съгласувани с изискванията и стандартите на Европейската езикова рамка и изискванията на учебните планове на катедрата, както и да подготвят изпитни материали и администрират съответните изпити.

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fenglishdept.slovo.uni-plovdiv.net%2Fdocuments%2F539000%2F0%2FKonkurs_Obyava_2018.pdf%2F2aa9d7bf-5bc1-48da-9804-bd8196012d76&h=AT3KYS4I8R55ylAoYRgn1cHzzn88sEkH74XmtWZesH1bF_Br_gK-aqw1MbqffhRS_o7tIRKnR3vEaBIoKLACOGIIqyBZAN5LbuCm54bWGBuY44UGLOy1FyIFIcB3cge1vkyY