Заявления за кандидатстване се подават и на място между 11 и 23 юни

Пловдивският университет активира платформа за онлайн прием на документи от 7 юни: http://www.uni-plovdiv.bg. Крайният срок за въвеждане на заявления в системата е до 21 юни.

Между 11 и 23 юни, включително в съботите и неделите, ще се приемат кандидатстудентски документи в Спортната зала на ПУ на бул. „България“ № 236. Тези срокове важат и за подаващите заявления в бюрата на ЦКПИ и НАПС по градове.

За специалности „Автомобилна техника“, „Автомобилни електронни системи“, „Автомобилно и индустриално инженерство“, „Електроснабдяване и електрообзавеждане“, „Машиностроителна техника и технологии“ и „Хардуерни и софтуерни системи“, изучавани във Физико-технологичен факултет, кандидатстудентски документи ще се приемат и в сградата на факултета в Смолян.

От кандидат-студентите се изискват оригинал и копие на дипломата за завършено средно образование. Веднага след сверяването на двата документа, оригиналната диплома се връща на кандидата. Завършилите средно образование в чужбина представят удостоверение с вписани приравнени към шестобалната система оценки по отделните предмети. В него трябва да присъства и средният успех от дипломата. Удостоверението се издава от Регионално управление на образованието по местоживеене.

Кандидат-студентите с неиздадени до момента дипломи за средно образование могат да подадат документи със служебна бележка от училището. В нея трябва да са отразени оценките от положените ДЗИ и средният успех. Оригинал и копие от дипломата кандидатите задължително трябва да представят не по-късно от 1 юли. В противен случай – не участват в класирането, предупреждават от висшето училище.

Лауреати от национални олимпиади или състезания и форуми с конкурсен характер представят съответния документ.

За кандидатите с двойно гражданство, едното от които е българско, се изисква и копие от документи за гражданство.

За кандидатстването е необходим документ за платена такса в размер на 30 лева и включва обработка на документи и полагане на един кандидатстудентски изпит. За всеки следващ се заплащат по 20 лева.