Академичният съвет избра на вчерашното си заседание доц. Христо Паунов от Юридическия факултет

Пловдивският университет вече си има омбудсман. На свое заседание вчера Академичният съвет на висшето училище избра доц. д-р Христо Паунов от Юридическия факултет. Съгласно Правилника за устройството и дейността, университетският омбудсман подкрепя, подпомага и се застъпва за правата на членовете на академичната общност, включително като съдейства за благоприятно уреждане на възникнали вътрешни спорове, както и с външни за висшето училище лица и организации. Мандатът му е 4 години и започва да тече от момента на избирането му.  Омбудсманът може да бъде преизбиран за не повече от два последователни мандата.

Номинирането на доц. Христо Паунов бе направено от Общите събрания на Юридическия факултет и на Факултета по математика и информатика. Той работи в катедра „Публичноправни науки“ и води лекции по Конституционно право, Парламентарно право, Конституционни основи на публичната администрация, Конституционни основи на международните отношения, Омбудсман и други. Участвал е в работата на Правните клиники и координира дейността на Студентския клуб по Международно хуманитарно право към Юридическия факултет. Ръководител е на Магистърска програма „Публична администрация“. Член е на редакционната колегия на списание „Studia Iuris“ –  специализирано юридическо онлайн издание на факултета.

„За мен това е отговорност, чест и професионална оценка. Благодаря на всички за доверието – то задължава!“, коментира доц. Паунов.