Общият брой на защитените специалности става 47, сред новите са професиите „Преводач от и на български жестов език“, „Сътрудник социални дейности“ и „Социален асистент“

Професиите „Преводач от и на български жестов език“, „Сътрудник социални дейности“ и  „Социален асистент“ са сред новите предложения за включване в Списъка на защитените от държавата специалности за учебната 2021/2022 година.

Актуализираният вариант на документа е публикуван за обществено обсъждане. В Списъка се добавят общо 13 специалности, като три от тях са преместени от Списъка на специалности с очакван недостиг на пазара на труда и стават защитени. Сред новите специалности са „Художествена керамика“ „Художествена тъкан“ „Леярство“ „Плетачно производство“ „Плетачно производство“ и „Механизация на горското стопанство“.

Сред защитените специалности са и преместените от Списъка с недостиг „Заваряване“ „Стругарство“ и „Локомотиви и вагони“. В предложения актуализиран Списък отпадат 5 специалности, които се изучават в над четири училища и вече не отговарят на критерия за уникалност по териториален признак. Това са „Полиграфия“, „Металообработващи машини“, „Производство на месо, месни продукти и риба“, „Производство и преработка на мляко и млечни продукти“ и „Трайни насаждения“. С измененията общият брой на защитените специалности става 47.

Промени се правят и в Списъка на специалности от професии с очакван недостиг от специалисти на пазара на труда за учебната 2021/2022 г., като в него са вписани 75 позиции. Добавени са 7 специалности: „Металообработващи машини“, „Осигуряване на продуктова информация“, „Социална работа с деца в семейства в риск“, „Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения“ , „Производство на кулинарни изделия и напитки“ „Търговска експлоатация на жп транспорт, „Спедиция, транспортна и складова логистика“.

Промените в списъците са направени от Междуведомствената комисия от представители на МОН и Министерството на труда и социалната политика, която разглежда предложенията за актуализиране от отрасловите министерства и организациите на работодателите. Бележки, становища и предложения могат да се изпращат до 8 януари 2021.