Добавя се нов критерий, чрез който се дава предимство на деца, на които настоящият адрес съвпада с постоянния

Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за записване и преместване на деца в общинските детски ясли и градини ще гласува местният парламент на предстоящата сесия на 21 декември.

Добавя се нов критерий, чрез който да бъде дадено предимство на децата, на които настоящият адрес съвпада с постоянния. Така тези, които са регистрирани в града и по постоянен адрес, ще имат предимство пред онези, които понякога сменят настоящия само за кандидатстването или са временно в града.

Ако бъдат установени записани деца въз основа на подадена от родителите невярна информация, то те ще бъдат отписвани, предвижда от друга от промените. Всички данни, свързани с кандидатстването и записването – в електронната система и на хартиен носител, ще бъдат съхранявани за срок от 5 години.

Предлага се да отпадне ползваният досега протокол на ЛКК като доказателство за деца с хронични заболявания и деца с брат/сестра с хронично заболяване. В този случай ще е достатъчно експертното решение на ТЕЛК.

Добавя се изискване към директорите на детски ясли и детски градини при обявяване на свободните места да спазват квотата от 30% за малчугани, ползващи социални критерии.

Въвеждат се промени в документите за доказване на критериите с цел автоматична служебна проверка, дава се възможност за онлайн прием на заявления и заверени с електронен подпис.

Проектът на Наредбата ще бъде съгласуван и с представителите на детските ясли и градини и при наличие на предложения и становища, ще бъдат обсъдени и взети под внимание.