За края на всяко изречение децата ще се ориентират по интонацията на четеца и продължителността на паузата

Промени в инструктажа за диктовката от теста по български език и литература в 4 клас въвежда просветното министерство.

Преди началото на изпита във всяка зала трябва да има осигурено възпроизвеждащо устройство за слушане на текста от аудиофайл. Той се стартира еднократно и след изслушването му от учениците, и записването на диктовката се спира от квестора.

Децата слушат целия текст, а след това всяко изречение на смислови части, за да ги запомнят. Записват последователно  частите, като се съобразяват с паузата. В случай че не са успели да запишат буква или дума от продиктуваната част, остават празно място за допълването ù по време на следващото прослушване на текста. За края на всяко изречение се ориентират по интонацията на четеца и по продължителността на паузата.

При финалното слушане на текста правят проверка и допълват пропуснати препинателни знаци, букви или думи.

При необходимост от прочит на диктовката от учител текстът се слуша без коментар. Преподавателят чете целия текст отчетливо и с нормалното за възможностите на класа темпо. След първия прочит диктува по-бавно, като всяко изречение се разделя на смислови части. Осигуряват се равни интервали от време за записване на всяка смислова част от изречението и малко по-големи след края на изречението. Интонацията трябва да е съобразена с вида на съответното изречение. Диктуват се препинателните знаци, които са вътре в изречението, но не и тези в края на изречението. Когато всички ученици са записали целия текст, се прави финален прочит с нормално темпо, за да може всеки ученик да провери и допълни записаното.

Въпреки броженията, от МОН са категорични, че трябва да се проведе национално външно оценяване, което да даде информация до каква степен децата са овладели базисните знания и умения за възрастта си. За 27 май е насрочено НВО по български език, а на следващия ден – по математика.