Публикуваната за обществено обсъждане Стратегия за развитие на висшето образование набелязва 10 цели, включително и законови промени

Утвърждаване на компетентностния подход, дигитализация, практически ориентирано обучение, въвеждане на хибридни дисциплини и динамични учебни планове и програми с  възможност за 3-годишно обучение на бакалаври. Това са някои от основните акценти в публикувания за обществено обсъждане проект на Стратегия за развитие на висшето образование у нас за периода 2021 – 2030 г. В него са отчетени и препоръките на Европейската комисия за развитието му. Залага се на активизиране на научните дейности в българските висши училища, обособяването им като изследователски центрове и ускореното им включване в европейски университетски мрежи.

В проектодокумента са представени 10 конкретни цели, както и дейностите и мерките за постигането им в периода до 2030 година. Предвиждат се законови промени, изменения в системата за оценяване на НАОА, в системите за атестация и в правилниците на висшите училища, както и в учебните планове и програми.

Ще бъде стимулирана система за съвместно използване на материалната база от две и повече висши училища и обменът на преподаватели по базови дисциплини – математика, физика, химия, чужд език, спорт. Ще се насърчва развитието на интердисциплинарни учебни планове и на хибридни специалности, които комбинират предмети от две и повече професионални направления.

Ще бъдат въведени специфични критерии и класации при оценяването на видовете висши училища чрез Рейтинговата система. Различията между тях ще бъдат регламентирани законово.

Във всички учебни планове на дисциплини ще се включва и практическо обучение по нови дигитални технологии. Засилен ще бъде интердисциплинарният подход при подготовката на учебните планове и програми и въвеждането на хибридни дисциплини, които включват преподаватели от различни научни области и професионални направления. Социални или хуманитарни дисциплини ще се включват в учебните планове на другите професионални направления, както и уводни дисциплини от точните науки ще се изучават в хуманитарните и социалните.

Предвижда създаване на вътрешна система за управление на качеството във висшите училища, която ще се сертифицира и ще бъде обвързана с правила за работната заплата с особено внимание към младите преподаватели.