Министерският съвет удължи с една година изпълнението на Националната програма „Повишаване компетентностите на преподавателите от държавните висши училища, подготвящи бъдещи учители“. Тя е приета на 19 януари 2021 г. за срок от 24 месеца.

До момента в рамките на програмата са обучени около 400 преподаватели. Създадена е и се поддържа общодостъпна виртуална библиотека с презентации и видео лекции по основните теми на програмата. Разработени са два наръчника – за прилагане на компетентностния подход и на иновативните образователни технологии в обучението. В процес на изграждане и оборудване са центрове и зали с ИКТ-базирани иновативни образователни технологии в 22 държавни висши училища. Предстои свързването им в Национална мрежа с цел бърз обмен на идеи и добри практики.

Усвоените средства, в т.ч. предоставени на висшите училища, са в размер на 866 958 лв.