Заниманията по интереси в училище трябва да са минимум два учебни часа дневно и в групи с до 20 ученици, става ясно от указанията за провеждана на присъствено обучение

Занятията за преодоляване на пропуските на място в училище започват от 1 юни. Това става ясно от новите указания за организиране и провеждане на присъствено обучение. Целта е учениците, които не са били обхванати в дистанционното обучение, да наваксат с уроците, за да се предотврати рискът от отпадане от училище. Допълнителното обучение се провежда индивидуално или в групи с до 10 ученици. Групите се сформират с деца от един и същи клас, по обективни причини – от различни класове.

Броят часове за всеки ученик се определя от индивидуалните му потребности, като общата продължителност на допълнителното обучение е до 120 учебни часа по един или повече предмети. Дневната програмата обаче трябва да е така съставена, че да не надвишава 4 учебни часа.

Новите указания дават възможност на училищата да създадат организация за провеждане на занимания по интереси, по възможност присъствено, и при осигурени строги санитарно-хигиенни условия. Ако те се водят в електронна среда, регламентът е за минимум два учебни часа дневно. Заниманията се провеждат със средства от държавния бюджет или по проект „Подкрепа за успех“, но по решение на училището и след информирано съгласие на родителите. Групите не трябва да са с повече от 20 ученици, но е задължително осигуряването на минимално отстояние от 1,5 метра. Всяка група се разпределя в отделна класна стая. Учителите трябва да са с маска или шлем. Ако климатичните условия са подходящи, директорът на училището следвада организира изнесени класни стаи в двора при минимално отстояние от 1,5 метра между присъстващите и обособени зони за отделните групи.

В сградата и в двора на училището не се допускат родители. Влизането на учениците се извършва по предварително оповестен график и след проведен медицински филтър. С цел спазване на физическа дистанция, има изискване да бъдат отворени всички възможни входове.

По време на допълнителните обучения и летни занимания, класните стаи трябва да бъдат дезинфекцирани, наред с коридори и санитари помещения, и да се проветряват през няколко часа. Задължение на директорите е да осигурят маски или шлемове, дезинфектанти за ръце и повърхности. В началото на занятията педагогическите специалисти инструктират учениците за спазване на изискванията за лична хигиена.

Провеждането на присъствени занимания с децата и учениците в центровете за подкрепа за личностно развитие също започва от 1 юни след информирано съгласие на родителите, както и при осигурени санитарно-хигиенни условия. Препоръчително е да се осъществяват такива занимания, които могат да се провеждат на открито. Спортните не трябва да със състезателен характер и публика. Децата в група не трябва да надхвърлят 20 и да са на разстояние поне на 1,5 метра за времето, в което работят и са заедно.

От 1 юни започва и провеждането на присъствено обучение на децата и учениците от центровете за специална образователна подкрепа. Дневната продължителност на заниманията трябва да е до 4 часа. В разпределението на часовете задължително се включват и до 2 часа за провеждане на индивидуално консултиране, работа с психолог, логопед и ресурсен учител. За децата и учениците в ЦСОП трябва да бъдат осигурени условия за провеждане на диагностика, рехабилитация, педагогическа и психологическа подкрепа, както и за прилагане на програми за подкрепа и обучение за семействата.

Ръководителят на паралелката договаря, съвместно със семейството на ученика, възможностите за присъствено индивидуално консултиране в училище, доколкото това е възможно, или за индивидуално в електронна среда с учителите по учебни предмети. След провеждането на индивидуалните консултации учителите и специалните педагози изготвят материали за оценяване според потребностите на ученика.