stort-hovedtekstbilde_datavitskap1

Модернизиране на научната инфраструктура, привличане на млади учени и подпомагане на икономическото развитие са основните цели на Стратегията за развитие на научните изследвания. Документът беше приет днес от Министерския съвет.

Стратегията предвижда мерки за развитие и повишаване на ефективността на научните изследвания и иновациите. Сред тях са стимули за консолидиране на научноизследователските структури и потенциал. Целта е чрез обединяване на финансови ресурси, инфраструктура и изследователски състав да се изградят и утвърдят силни звена, които да извършват качествени проучвания и да са конкурентоспособни на европейско и световно равнище.

Друг акцент е изграждането на ефективни партньорства между научните организации, университетите и бизнеса, за да има добавена стойност за икономиката. Стратегията е в пряка връзка с Интегрираната стратегия за интелигентна специализация и ще съдейства по-бързото усвояване на средствата по оперативните програми „Наука и образование за интелигентен растеж“ и „Иновации и конкурентоспособност.