Утвърдиха държавния план-прием за 8.клас. Най-много са утвърдените паралелки по чужди езици и софтуерни науки

Media-81746-pic

За първи път тази година Министерството на образованието утвърди план-прием в 5. клас. Става дума за профилирани гимназии, които подбират деца за обучение в профили „Математика“ и „Природни науки“. Най-много паралелки за прием по профили са утвърдени по чужди езици, следвани от „Софтуерни и хардуерни науки“, а най-малко – по изобразително изкуство и музика.

Утвърденият държавен план-прием в 8.клас през 2017-2018 година предвижда 60 748 ученици да се обучават в 2333 паралелки. 1185 са профилираните, а 1139 – професионалните паралелки.

Единствено тази година учениците, завършили основно образование в 7. и 8. клас, могат да кандидатстват в държавния план-прием. Той определя местата, на които се приемат ученици в паралелките за професионална подготовка в професионалните и в профилираните гимназии, в средните и в обединените училища. План-приемът утвърждава също профилите и специалностите от професии и паралелки, както и формите на обучение – дневна, вечерна, задочна и дуална система.

Анализът на МОН сочи, че през миналата учебна година броят на завършващите 7. клас намалява с 1032 ученици, но през сегашната година има увеличение. В София-град има най-много ученици и броят им се увеличава с всяка следваща година. Намаляват учениците, които завършват 7. клас, в областите Ямбол, Силистра, Русе, Разград, Пловдив, Видин и Габрово.

Намалява и броят на учениците, които завършват VIII клас. Такава тенденция има в областите Ямбол, Търговище, Шумен, Хасково, София-област, Русе, Пловдив, Кюстендил, Кърджали и Добрич. В София-град и тук завършващите са най-много и броят им постоянно расте.