За финансиране могат да кандидатстват държавни и общински училища, Центрове за подкрепа за личностно развитие, които осъществяват кариерно ориентиране

Между 250 000 и 750 000 лева могат да получат проектните предложения, които спечелят финансиране по втора фаза на проекта „Ограмотяване на възрастни“ по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“. Подаването на документи вече е в ход, а крайният срок е 31 март.

Сред допустимите кандидати са държавни и общински училища, както и Центрове за подкрепа за личностно развитие, които осъществяват дейност за кариерно ориентиране и консултиране. Ще се подкрепят дейости за връщане в клас на лица, навършили 16 години, отпаднали от училище или без основно образование, за курсове за ограмотяване и придобиване на компетентности от прогимназиалния етап. Средства ще се отпускат за валидиране на придобити от неформалното обучение умения, както и за подпомагане прехода към реализация на пазара на труда.

Единичният разход за участник в курс по ограмотяване в размер на 775 лева. Допълнително бенефициентите могат да получат от 10 до 60 лева на включен ученик. Възрастните ученици ще получават стипендия до 100 лева на месец в зависимост от това колко редовно посещават учебните занятия. За едно лице могат да бъдат възстановени най-много 5 месечни стипендии.

Максималната продължителност на проектите е 26 месеца, като дейностите по тях следва да приключат до 31 декември 2023 година.

Процедурата предвижда и участие на асоциирани партньори – общини, на чиято територия се намират училищата, териториални структури на Агенцията по заетостта и на Агенцията за социално подпомагане, Регионалните управления на образованието, Държавната агенция за бежанците.