139 делегати на Общото събрание подкрепиха кандидатурата й за втори мандат

Общото събрание на Аграрния университет избра за ректор втори мандат проф. д-р Христина Янчева. Тя беше единствен кандидат и получи подкрепата на 139 делегати от участвали в избора 157.

Кариерното развитие на проф. Янчева изцяло е свързано Аграрния университет. Тук тя завършва магистърска степен, защитава докторска дисертация, а от 2011 г. е професор. Преподавателската й и научна кариера е в областта на растениевъдството, устойчиво управление на земите и постоянно затревени площи,  семепроизводство, ливадарство и фуражопроизводство, биологично производство.

Има над 100 научни публикации и 6 книги на български, английски и руски език. Тя е гост-професор в три университета в Република Казахстан, научен ръководител на 9 успешно защитили докторанти от страната и чужбина. Ръководител е на голям брой международни проекти, финансирани от различни европейски програми и оперативни програми на ЕС.

Проф. Янчева благодари на инициативния комитет от преподаватели, студенти и служители, които издигнаха кандидатурата й, на катедра „Растениевъдство“ за подкрепата.

Създаване на условия за фундаментални и приложни научни изследвания, ориентирани към бързо внедряване в практиката, както и разработване на система от мерки за подобряване на позициите на вуза в Рейтинговата система са поставени като акценти в предизборната й програма.По отношение на учебната дейност се планира въвеждане на електронно кандидатстване във всички образователни степени, допълнителна работа сред българите зад граница и привличане на още чуждестранни студенти, дистанционно обучение за магистратурите в икономическото направление. Проф. Янчева ще залага на информационните технологии в обучението и участие на бизнеса в съставянето на учебните програми, публични лекции и семинари. Предвижда също модернизация на учебни зали и лаборатории, на учебно-опитната база, насърчаване на студентите за научноизследователска работа.

Що се отнася до научната сфера, проф. Янчева има намерение да въведе ежегодна оценка на научноизследователската дейност, да обнови наличната инфраструктура и да модернизира библиотечните услуги.