Основна мярка за преодоляване на проблемите в качеството е въвеждането на единен ред на държавния изпит

sad

Специалността “Право” да се изучава само в редовна форма на реши служебният кабинет днес. Служебния премиер Огнян Герджиков, който е преподавател по търговско право в Софийския университет, призна, че това е кауза, за която се бори повече от 5 години и половина.

Промяната идва след изменение в Наредбата за единни държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалност “Право” и професионална квалификация “Юрист”. В нея са залегнали редица мерки за подобряване на юридическата квалификация и професионалната подготовка на бъдещите юристи.

Те са предложени от междуведомствена работна група, която е изготвила анализ на юридическото образование у нас. През октомври миналата година правосъдното министерство предложи да отпадне задочната форма за правото заради проучване, констатирало морално остарял модел, неоправдано завишен прием на студенти и липса на адекватна подготовка по “Право на Европейския съюз”.

Премахването на задочната форма на обучение на бъдещите юристи се наложила заради констатираното съществено различие между общото равнище на подготовка на студентите от редовно и задочно.

Предвидено е също въвеждането на специализирани магистърски програми в специалност “Право” след завършване на основната програма. Мярката е насочена към профилирането и по-тясната специализация на юристите, свързани с основните тенденции на развитие на висшето образование и юридическата професия в Европа.

Ще бъде увеличен и хорариумът на дисциплините “Наказателно процесуално право”, “Данъчно право”, “Международно публично право” и “Право на ЕС”. Дисциплината “Административно право и административен процес” пък се разделя на три дисциплини – “Административно право (обща
част)”, “Административно право (специална част)” и “Административен процес”. Причината е интензивното изменение и усложнение на обществените отношения в сферата на държавното управление и последиците от това в административното право.

В рамките на общата програма на обучение ще се въведе възможност за специализирано обучение по чужд език с юридическа насоченост.

Като основна мярка за преодоляване на проблемите в качеството ще се въведе единен ред на държавния изпит. Той ще гарантира, че завършването на специалността “Право” е на базата на критерии, съответстващи на най-добрите постижения на юридическото образование.

Предвидено е още мнението на студентите да се отчита при изменение на учебните планове и програми.