В рамките на отделните тематични програми се планират изследвания на климата, водните ресурси, бедствията, цифровите технологии

Правителството одобри 11 Национални научни програми за периода 2018-2022 г. Те имат за цел да създадат условия за търсене и намиране на решения на екологични, технологични, културно-исторически, етични, здравни и икономически въпроси и проблеми, както и със стимулирането на младите учени в страната. Научните дейности са определени след постигнато съгласие между висшите училища и научните организации за съвместно изпълнение на заложените цели.

Одобрение от Министерски съвет получиха  национални научни програми „Информационни и комуникационни технологии за единен цифров пазар в науката, образованието и сигурността“; „Нисковъглеродна енергия за транспорта и бита“; „Опазване на околната среда и намаляване на риска от неблагоприятни явления и природни бедствия“; „Здравословни храни за силна биоикономика и качество на живот“; „Културноисторическо наследство, национална памет и прогрес на обществото“; “Електронно здравеопазване в България“; „Репродуктивните биотехнологии в животновъдството в България“; „Млади учени и постдокторанти“; „Разработване на методология за въвеждане на NAT технология за диагностика на дарената кръв в трансфузионната система на Република България“; “Върхови изследвания и хора за развитие на европейска наука“;„Петър Берон. Наука и иновации с Европа“.

В рамките на отделните тематични програми се планират изследвания на климата, водните ресурси, бедствията, цифровите технологии, технологии за електронно здравеопазване, разработване и въвеждане на методология за изследване на дарената кръв, изследвания в областта на здравословните храни и биотехнологиите, изследвания за добиване на нисковъглеродна енергия за транспорта и бита. Едно от целите на програмите е нарастване броя на учените в България.