Правителството прие промени в Наредбата за приобщаващото образование. Те позволяват в допълнително обучение, включително и през лятото, да бъдат включени и ученици, които по време на извънредното положение не са участвали в уроците от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии или частично са се обучавали с учебни материали на хартиен носител.

Помислено е и за децата в детските градини, които не владеят български език, да се включат в допълнителни форми на педагогическо взаимодействие през неучебното време с обща продължителност до 40 астрономически часа. Допълнителното обучение на учениците ще се провежда индивидуално или в групи с до 10 ученици, с обща продължителност до 120 учебни часа. И доколкото е възможно присъствено със съответните противоепидемични мерки.

По данни на МОН около 3% от учениците не са участвали в никаква форма на дистанционно обучение след неговото въвеждане на 16 март. Около една трета са се включили единствено в асинхронно обучение, при което са получавали задачи през Messenger или от образователни медиатори или учители чрез разпечатани листи. По обясними причини е голяма вероятността те да не са усвоили учебния материал. Това се отнася в най-голяма степен за семействата, в които няма устройства или интернет връзка. Обичайно се касае за ниско образовани родители, които не могат да помогнат на своите деца да наваксат с уроците. Именно за тази група ученици е особено важно да бъдат подновени допълнителните обучения по проект “Подкрепа за успех” в присъствена форма. Министерството на образованието и министърът на здравеопазването подготвят заповед, която ще позволи възобновяването на присъствените обучения по проекта за началните класове още от 1 юни.

Допълнителните обучения ще се водят при стриктно спазване на санитарните изисквания и на предписаните противоепидемични мерки, като няма да се допуска струпване на ученици и учители. Групите по проекта трябва да бъдат между 4 и 8 ученици.