Според анкета на синдикат „Образование“ на  56,4% от преподавателите не са изплатени лекторски часове

Половината от учителите в страната са останали без допълнителни плащания. Според анкетата на синдикат „Образование“ с близо 5000 участници, всеки втори учител не е получил договорените бонуси.

Синдикатът направи национално проучване по повод изпълнението на националния и общинските колективни трудови договори за времето на дистанционното обучение. Повод за това са многобройни сигнали от страната за неизплащане на полагаемите суми и за изчерпване на платения отпуск на учителите.

Социалните партньори и МОН се договориха да бъдат гарантирани работните заплати на учители и служители и всички допълнителни плащания и отпуски по колективното трудово договаряне. След което, на 31 март, министърът на образованието издаде заповед.

По данни на синдиката много директори и началници на регионални управления не са създали организация да се изпълни разпореждането на МОН за плащанията на работещите в системата. Анкетата е установила, че на 56,4% от учителите в училищата не са изплатени лекторски часове, на 8,5% са частично изплатени, а само 30,9% са ги получили в пълен размер.

Традиционното плащане за 24 май в пълен размер са получили 31,5% от учителите в училищата, на 23,4% са изплатени малки суми, а 45,1% все още не са взели нищо.

Що се отнася до учителите в предучилищна степен, 80,8% нямат плащане за Деня на просветата, 11,1%  – в намален размер, и само 8,2% от работещите педагогически специалисти са били зарадвани с договорения бонус.

Според изследването 8,8% от работещите в училищата са с изчерпан вече платен годишен отпуск. По-тревожно е положението на педагозите в детските градини. 35,7% от учителите заявяват, че нямат вече нито ден, а останалите 64,3% все още имат някакъв резерв. При непедагогическия персонал 22,7% са с изчерпан платен отпуск.

Синдикатът е препоръчал на регионалните си структури да започнат своевременни преговори за подписване на анекси към общински договори с 20 дни допълнителен платен отпуск за работещите в предучилищното образование педагогически специалисти.