По новия проект на МОН гимназиите могат да кандидатстват за закупуване на материали и оборудване, разработване на учебни програми и помагала, допълнителни занимания по чужд език

147 училища в страната, въвели дуалната форма, могат да кандидатстват за допълнително финансиране по новия проект на Министерството на образованието „Подкрепа за дуалната система на обучение”. Той е с продължителност 36 месеца и се реализира в партньорство с Асоциацията на индустриалния капитал, Българската търговско-промишлена палата, Стопанската камара, Конфедерацията на работодателите и индустриалните.

Една от целите на проекта е да се увеличи броят на учениците в професионалните училища, както и повишаване на дела на усвоилите занаят, които са започнали работа по специалността си в първата година след завършването. Това обясни на дискусионен форум в Пловдив държавният експерт в дирекция „Професионално образование и обучение” в МОН Маргарита Гатева.

Училищата могат да кандидатстват за обучения за повишаване на квалификацията и компетентностите на учителите по професионална подготовка, за закупуване на оборудване и материали, включително работни и предпазни облекла. Средства ще се отпускат за снабдяване с учебни помагала, за разработване на учебни планове, национални изпитни програми за дуалната система, помощни и методически материали.

Проектът ще предоставя подкрепа за ученици от първи гимназиален етап, които ще могат да участват в т.нар. „пробно стажуване“ в партниращо предприятие. Предвидени са средства за допълнителни занимания по чужд език, свързани със специалността, или професионална подготовка за 10-класници.

Що се отнася до работодателите, те също могат да се възползват от проекта за обучения на наставници в педагогически и методически умения, за информационни кампании относно нормативните изисквания за предприятията при участие в дуалната форма.

В държавния-план прием на Пловдивска област за догодина са заложени 23 дуални паралелки. Регионът е национален отличник по реализирани паралелки за учене чрез работа.