sdr

Въвеждат централизирана електронна система за контрол на храненето в студентските столове, отпада предоставянето на парична помощ при свободно наета квартира

От 5,00 на 5,30 да нарасне диференцираният норматив за издръжка на обучението за един студент по професионални направления „Растениевъдство“, „Растителна защита“ и „Животновъдство“. Това се предлага с проекта на Постановление за изменение и допълнение на Наредбата за ползване на студентските общежития и столове.

Разширява се и обхватът за финансиране на всички студенти и докторанти, обучаващи се по професионални направления „Педагогика“, „Педагогика на обучението по…“, „Теория и управление на образованието“, „Икономика“, „Администрация и управление“ и „Туризъм“, пише още в мотивите към проектодокумента, публикуван за обществено обсъждане.

Промените в Наредбата за ползване на студентските общежития и столове предвиждат въвеждане на централизирана електронна система за контрол на храненето в студентските столове, като допълнителен модул и доразвиване на системата за заетост на студентските общежития, изградена от МОН. Необходимите компютърни конфигурации и връзка с интернет се осигуряват от висшите училища, съответно от „Студентски столове и общежития“ ЕАД, а софтуерът и поддръжката на базата данни – от МОН. Обособява се и отделна глава „Управление на студентските общежития и столове“, в която са включени всички текстове, отнасящи се до въпросите на тяхното управление.

Отпада предоставянето на парична помощ при свободно наета квартира по реда на чл. 29 от Наредбата. Предоставя се и възможност на висшите училища да сключват договори със специализирани фирми за осъществяване на студентско столово хранене. По данни на дирекция „Висше образование“ в МОН студентските столове на висшите училища са 42 с общо 7346 места.