С 10 млн. лева се увеличават средствата за обучение на деца и ученици със специални образователни потребности и за храненето от подготвителните групи и учениците от I – IV клас. Това решение на правителството влиза в сила от 1 октомври. Финансирането на ресурсното подпомагане и създаването на условия за приобщаващо образование се повишава с 20%, като до края на бюджетната година се отпускат още 7 млн. лв. С 6% повече са средствата за групи и деца в специални детски градини, за ученик в специално училище с нарушено зрение или увреден слух и за ученик в център за специална образователна подкрепа. Увеличението е в размер на 1 млн. лева. С решението се повишава с 12% и финансирането на храненето на децата от подготвителните групи и учениците от I – IV клас, като увеличението е в размер на 2 млн. лева. Целта е да се компенсира поскъпването на хранителните продукти.

Министерският съвет одобри изплащане на 13 982 290 лв. за изграждане на нови и реконструкция на съществуващи детски градини и училища. Със средствата ще бъдат финансирани дейности по 33 обекта в 26 общини. Проектите се реализират по Програмата за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища.