Към момента пътуващите деца в задължителна предучилищна възраст са 2676, а учениците до 16-годишна възраст – 37 309

Броят на защитените и средищните детски градини и училища в страната за учебната 2021/2022 г се увеличава. От 259 на 266 стават защитените училища и детски градини, а тези със статут на средищни – от 957 на 971. Това е записано в проектите на Решение на МС за следващата учебна година. Двата списъка се актуализират ежегодно по мотивирано предложение на кметовете на общини след решение на общинските съвети. Взети са предвид и становищата от съответните регионални управления на образованието.

Предлага се в Списъка да се включат 4 нови защитени детски градини, 4 части от детски градини и 3 нови защитени училища. Поради несъответствие с критериите отпадат 2 части от детски градини и 2 защитени училища. Окончателният проект на Списъка включва 78 защитени детски градини и 26 части от детски градини, както и 162 защитени училища.

Междуведомствена комисия разглежда и предложенията за промени в Списъка на средищните детски градини и училища. Предлага се от него да отпаднат поради оптимизация на училищната мрежа и липса на пътуващи деца или ученици 36 образователни институции. По данни на регионалните управления на образованието към началото на учебната 2021/2022 г. средищни са над 16% от детските градини и повече от 35% от училищата, като в тях се обучават общо 17 822 деца и 176 083 ученици. Пътуващите деца в задължителна предучилищна възраст в детските градини са 2676, а учениците до 16-годишна възраст са 37 309.

От постъпилите предложения на критериите за вписване в Списъка отговарят 26 нови средищни детски градини и 14 нови части от детски градини и 10 нови средищни училища. Така общият брой на предлаганите средищни образователни институции е 971 – 192 детски градини, 44 части от детски градини и 735 училища от общо 648 населени места. Бележки и предложения по проектите на РМС могат да бъдат изпращани до 22 ноември.