СУ „Черноризец Храбър“ създаде ръководство за работа в онлайн среда, което вече е разпространено сред учениците и родителите

Ръководство за работа в онайн среда с правила за начален, прогимназиален и гимназиален етап състави СУ „Черноризец Храбър“. То вече е разпространено сред учениците и родителите. Училището има двегодишен опит в използване на облачните технологии.

Според създадените правила, учениците от начален етап всеки ден в 9 часа влизат в създадените стаи в Google Meet чрез предварително зададени линкове за тях. Те имат задължението да проверяват ежедневно имейла си и Google Classroom. Получават работни задания в Google Classroom чрез прикачени работни листове, задачи в Google Docs и други по преценка на учителя. Децата общуват с учителите, когато възникнат въпроси, в съответния Assignment в Google Classroom, както и по време на онлайн часовете в Google Meet.

В ръководството изрично е посочено, че не се очаква от учениците да седят пред компютъра през целия ден. Достатъчно е да проверяват имейла си и Google Classroom, да следват инструкциите на учители, за да изпълнят възложената им работа. Всички учебни задачи трябва да бъдат направени и предавани в срок. При изключителни обстоятелства или заболяване, родителите на ученици са отговорни да уведомят класния ръководител на съответния имейл адрес.

Посочени са лица за контакти при въпроси относно обучението от разстояние в електронна среда, или технически пролеми, свързани с устройства и отстраняване на неизправности.

Учебните часове за прогимназията и гимназията започват всеки ден в 08:55, когаго учениците влизат във виртуалната класна стая за първото занятие.

Правило номер 1 изисква от ученика да влезе навреме във видео връзката на класната стая и да присъства през целия час. В случай на технически проблем трябва да се свърже със свой съученик, който да информира учителя в часа, или пък да уведоми директно преподавателя.

Според друго от правилата ученикът трябва да използва чат секцията в Meet връзката отговорно, като се позволяват коментари по отношение на темите в часа, но не се допуска публикуването на обиди или нерегламентирано съдържание. Всякакви постове, накърняващи личността или авторитета на учител или ученик, се определят като недопустими.

При изискване на учителя, ученикът трябва да включи микрофона или камерата си, а при работа по работните листове, той е длъжен да попълни упражненията си за даденото време. Ако ученикът иска да вземе участие, използва бутона “вдигни ръка”.

В ръководството се регламентират и правила във виртуалната класна стая по време на онлайн тест. Ученикът е длъжен да предаде теста, съобразно регламентираното време, а при възникнал проблем с отварянето, решаването или предаването му, е длъжен да уведоми незабавно учителя. Не се толерира използването на учебни материали или помощ от други лица.