Създават публична електронна база данни за придобилите научна степен, за защитените дисертации и за хабилитираните лица у нас

niko

Минимални национални изисквания към кандидатите за придобиване на научна степен и заемане на академична длъжност предвижда проект за изменение и допълнение на Закона за развитието на академичния състав, обяви днес министърът на образованието и науката проф. Николай Денков. Промените са част от изпълнението на плана за действие по Националната стратегия за развитие на висшето образование и са в синхрон с нея.

Минималните изискваният ще бъдат различни за отделните видове научни степени и академични длъжности по области и професионални направления. Те ще отразяват измеримите научни и академични постижения на учените. Кандидат за научна степен или академична длъжност, който не покрива необходимите изисквания, няма да бъде допускан до оценяване.

Изискванията ще представляват съвкупност от обобщени показатели в съответната научна област, които ще носят на кандидатите определен брой точки. Показателите са два вида – научните постижения или постижения в художественотворческата или спортната дейност и постижения в преподавателската дейност. Първият показател ще отчита авторски монографии, брой статии и цитати, подадени заявки за национални или международни патенти.

В областите на художественото творчество и спорта се взимат предвид брой авторски изложби, филми, спортни постижения и други.

Академични показатели могат да бъдат брой въведени нови лекционни курсове, защитени под ръководството на съответния учен дисертации, издадени учебници.

Конкретните изисквания ще бъдат определени след широка дискусия в научните и академичните среди. Ще бъдат взети предвид предложенията, дадени от висшите училища и научните организации. Всяко училище и организация ще има правото да определи допълнителни изисквания за своите кандидати.

Минималният брой точки, необходим за допускане до оценка на кандидатурата за съответната научна степен или академична длъжност в дадено професионално направление, ще бъде определен в правилника за прилагане на закона. Този документ ще бъде готов до шест месеца след обнародването на закона. Започналите и неприключили процедури ще завършат по реда, определен от сега действащия закон.

Министърът на образованието и науката ще осъществява административен контрол върху прилагането на минималните национални изисквания. Това няма да нарушава принципа за автономия на висшите училища, тъй като окончателните решения за присъждане на научна степен или назначаване на академична длъжност ще се взимат от факултетните съвети, както досега. Ако обаче се установи, че висше училище или научна организация системно нарушава тези процедури, министърът на образованието ще има правото да  предложи отнемане на институционалната акредитация на съответния университет или на акредитацията на докторските програми на съответната научна организация.

За членове на научни журита ще могат да бъдат избирани както български, така и чуждестранни учени. Те трябва да покриват съответните минимални национални изисквания за научна степен или академична длъжност, да имат постижения в дадената научна област, а при възможност – и в конкретното направление и специалност.

Новият документ определя също условия и ред за установяване на научно плагиатство. Такава възможност ще има както по време на провеждане на процедурите, така и след получаването на научна степен и заемане на академична длъжност. При сигнал министърът на образованието и науката ще определя  научно-експертна комисия, която да изготви анализ за наличие или липса на плагиатство.

Ако се установи, че даден учен е откраднал чужд труд, той може да бъде освободен от академична длъжност или докторската му степен да бъде отнета. Това става по предложение на факултетния или научния съвет до ректора на висшето училище или до ръководителя на съответната научна организация.

Ще бъде създадена публична електронна база данни за хората, придобили научна степен, за защитените дисертации и за хабилитираните лица у нас. В нея ще се отразяват индивидуалните показатели, както и постиженията в преподавателската дейност на учените.