Промени в начина на текущо изпитване в училище на децата с дислексия, диспарксия и дисграфия и на полагане на национално външно оценяване след 7 клас. За това настоява председателят на Националната асоциация на работещите с хора с увреждания Мария Горанова, която е и майка на близнаци с дислексия. Тя стартира петиция във фейсбук, която до момента е подписана от 200 души.

Според Мария Горанова съществуващата на този етап практика е напълно дискриминационна спрямо децата с този тип обучително затруднение, тъй като при текущото им писмено изпитване (контролни, класни) по никакъв начин не се взимат предвид ограниченията, които това състояние налага. Предложението е провеждането на писмен изпит да се извършва с техническо устройство (компютър, таблет) и да се използват текстообработващи софтуерни програми. А при оценяване на писмената работа да не се намалява оценката, заради пунктуация и правопис.

„Европейската практика разпорежда при деца с увреждания те да се изпитват устно, да им се дава повече време и да не се зачитат правописните грешки. У нас единствено при явяване на НВО учениците с дислексия, както всички деца със СОП, имат право на 30% удължено време“, коментира Горанова.

Тя ще внесе петицията в МОН, президентството и националния омбудсман. Към нея има подкрепително писмо от Синдиката на българските учители, писмо на родители, правно становище от адв. Недка Онова, както и приложени добри европейски практики. Това е второ писмо до просветното министерство след отказ миналата година, основан на становище на Министерство на здравеопазването, че няма да има разширяване на Списъка със заболявания, по които да се насочват ученици за обучение в профилирани или професионални паралелки.

„Бих искала да бъдат инициирани промени в нормативната уредба. На първо място – децата с дислексия да имат право да продължат обучението си след VІІ клас като деца със специални образователни потребности по смисъла на чл. 140 от Наредба за приобщаващо образование. Второ – да бъдат включени сред децата със специални образователни потребности, които на основание становище от Регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование продължават обучението си в профили и специалности от професии, съобразени с индивидуалните им потребности и здравословното състояние“, аргументира се Мария Горанова.

Според нея по този начин те ще бъдат адекватно насочени и ще получат конкретни препоръки за изготвянето на индивидуалния учебен план, за адаптирането на учебната среда, при необходимост, и за подходящата форма на обучение.

Към настоящия момент, въпреки че децата с дислексия са деца със специални образователни потребности, те следва да кандидатстват по общия ред за прием в училища след завършен VІІ клас.

Какво е дислексия

Дислексията е вродено или ранно придобито нарушение в овладяването на четенето и писането, вследствие органични поражения на мозъка, преобладаващи в участъците, ангажирани с преработката на писмените сигнали.

Децата с дислексия изпитват затруднения при овладяване на четенето, писането, оперирането с лингвистични и математически символи, имат проблеми с краткосрочната памет, трудно се ориентират във времето и пространството. Те четат по-бавно от другите, разместват позицията на буквите в думите, трудно следят редовете, допускат грешки в писането, изпускат или заменят букви и цифри.

По смисъла на Наредба за приобщаващото образование дислексията се характеризира като комуникативно нарушение. За дислексията като състояние – разстройство на училищните умения, се издава решение от ТЕЛК.