Синдикат „Образование“ настоява за промяна в съществуващите и за формиране на нови национални политики, както и за един вариант на учебник по общообразователните предмети

Въвеждане на оценка за дисциплина на учениците, задължителен училищен изпит след всеки клас и един вариант на учебник по общообразователните предмети. Това са част от промените, които предлага синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“, и настоява за формиране на нови национални политики в системата. Други от предложенията касаят намаляване броя на учениците в паралелки и  групи, както и повтаряне на класа в начален етап при неусвояване на образователния минимум. В същото време от синдиката за пореден път заявяват, че трябва да отпадане НВО в 4. клас. Що се отнася до обема и трудността на усвоявания материал, предложението е новите знания да са 40%, за сметка на 60% проектно базирано обучение и практическите упражнения.

Според експертите от „Подкрепа“ е крайно време да се намали административната тежест в учебните заведения, синдикатите да бъдат включени в атестационните комисии за учителите и директорите, а детските градини да преминат към делегирани бюджети. От „Подкрепа“ настояват за увеличаване броя на психолозите или педагогическите съветници във всяка образователна институция и за изравняване на нормативите на всички педагогически специалисти към 648 часа годишно, както и за отпадане на седмичната дискриминационна норма на учителите в начален етап.

В навечерието на предстоящите избори синдикатът обръщат внимание, че трябва да се гарантира ръст на възнагражденията на всички работещите в системата на предучилищното и  училищното  образование, като се заложи ежегодно увеличение на работните заплати с не по малко от 10%, както и да се въведе мандатност на директорската длъжност.

Според експертите на „Подкрепа“ прекатегоризацията на учителския труд и програмата за рехабилитация би била правилната национална политика за превенция на прегарянето в професията. Тази национална политика трябва задължително да включва намаляване на натоварването на всички учители след 50 години с един час седмично и на година платен отпуск за квалификация и рехабилитация при изработени 4 в системата.