В 394 училища в страната днес се провежда държавен изпит по теория на професията и специалността

Учебната 2020-2021 година е последната, в която учениците по свое желание могат да заменят втория държавен зрелостен изпит с два –  по теория и по практика на професията и специалността. От следващата учебна година това ще бъде задължително за зрелостниците от професионални паралелки и изпитът ще бъде един, обединяващ двата сегашни.

Държавен изпит по теория на професията и специалността за придобиване на професионална квалификация се провежда днес в 394 училища в страната. Той се провежда в професионалните гимназии, в средни училища и профилирани гимназии за ученици, успешно завършили 12 клас. 951 зрелостници от Пловдив и областта са пожелали изпитът по професия да им се зачете като втора задължителна матура.

Държавният изпит по теория е писмена разработка по изпитна тема и продължава четири астрономически часа. Темата се тегли във всяко училище и по нея пишат всички ученици в него, които се обучават за една и съща професия и специалност. Изпитните билети се подготвят от комисия по оценяване.

Оценяването се извършва в съответствие с критериите, определени във всяка национална изпитна програма за съответната специалност. Всеки член на комисията оценява писмената работа, като вписва оценката си в индивидуален протокол. За всяка писмена работа се изготвя рецензия, с която учениците ще могат да се запознаят. Оценката от държавния изпит по теория се формира като средноаритметична от индивидуалните оценки на членовете на комисията с точност до 0,01.

Държавният изпит по практика включва изпълнение на практическо задание и е с продължителност не повече от три дни и не повече от шест астрономически часа дневно. Всеки, който полага държавния изпит по практика, получава индивидуално или групово практическо задание, в което се формулират критерии за оценяване в съответствие с утвърдените в националните изпитни програми.

Датите за провеждане на тези изпити и сроковете за подаване на заявленията за всяка сесия се определят в началото на учебната година от директора на училището. Всеки държавен изпит се смята за успешно положен при постигане на половината от максималния брой точки, определени в националната изпитна програма.