Няма да се иска апостил и за завършили в САЩ и Канада

item_euflags

Отпада легализацията на дипломи от над 50 държави с промените в Наредбата за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование в чуждестранни висши училища. Няма да се изисква полагане на апостил на дипломите на студенти, завършили в страни по Лисабонската конвенция, ратифицирана от 50 държави от Европейския регион, САЩ, Канада, Израел, Австралия, Нова Зеландия.

Приетите промени са с цел намаляване на административната тежест за гражданите. През 2010 г. Европейското дипломно приложение бе първият чуждестранен образователен документ, освободен от заверка, превод и легализация, а през 2011 г. изискваните задължителни документи бяха редуцирани от 8 на 3. Отпадна и изискването за последователно признаване на притежаваните чуждестранни дипломи за висше образование.

Крачка за облекчаване на процедурата по признаване на придобито в чужбина висше образование през миналата година беше премахване на изискването за легализация и полагане на апостил върху документи, издадени от образователни институции в страни членки на ЕС. Това изменение не включваше останалите държави, ратифицирали т. нар. Лисабонска конвенция. За тези държави от европейския регион, наред със САЩ, Канада, Израел, Австралия и Нова Зеландия все още се искаше легализация.

Тъй като всички страни по Лисабонската конвенция в голяма степен са унифицирали съдържанието на образователните си документи за завършено висше образование, имат ефективно действаща мрежа от Национални информационни центрове за академично признаване и мобилност ENIC-NARIC и поддържат публично достъпни официални бази данни или регистри за националните системи и  институции, отпада изискването за легализация.