1761_1464273649_7b37dbf6f53491a55832e4dfe58073f8

Отпада изискването за заверка с апостил на дипломи и академични справки, издадени от висшите училища на държавите членки на ЕС, Исландия, Норвегия, Лихтенщайн и Швейцария. Това е уредено с измененията и допълненията в Наредбата за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища, приети с Постановление на Министерския съвет днес.

Документите, с изключение на европейското дипломно приложение, трябва да бъдат придружени единствено с превод на български език.

Отпада и изискването, когато документите се подават по електронен път да се използва квалифициран електронен подпис, достатъчен ще бъде обикновеният електронен подпис. Отпадат изисквания за инсталиране на допълнителни програми, използване на конкретен браузър.

Промяната идва след искания от сдружения на българи, завършили висше образование в чужбина, с цел разрешаване на трудностите, които срещат при процедурата по признаване на техните дипломи в България, и след направено прецизно проучване от Националния център за информация и документация, който изследва тяхната автентичност.

Промяна има и в Наредбата за условията и реда за издаване на удостоверения, свързани с придобита професионална квалификация на територията на Република България, необходими за упражняване на регулирана професия на територията на друга държава членка. Промяната е свързана с регламенти и директиви на Европейския съюз. По инициатива на Министерството на здравеопазването се допълва режимът на издаване на удостоверения, свързани с придобита квалификация по медицинските професии.

.