Часовете за децата от 1-ви до 4-ти клас ще са по 20 минути, ако се наложи преминаване към онлайн обучение. По 30 минути ще бъдат часовете за учениците между 5-ти и 7-ми клас. от 8-ми до 12-ти клас те остават по 40 минути. Това предвиждат промени в Наредбата за организация на дейностите в училищното образование.

Причината е, че електронното обучение не е добре алтернатива за децата в начален етап. Изследване на БАН е показало, че ползването на електронни устройства при малките пречи на образуването на мозъчната кора, на интелигентността, страда комуникативната компетентност. Затова в начален курс трябва да се дозира използването им.

При несинхронно обучение от разстояние в електронна среда времето за дистанционните часове не може да надвишава продължителността на часовете от дневното разписание. Ученик, който се обучава в самостоятелна форма, може по желание да наблюдава синхронен урок, но без да взаимодейства с учителя и с останалите му връстници.

При синхронното обучение в дистанционна форма часовете включват синхронен урок и синхронно взаимодействие на учителя с ученика, както и синхронна обратна връзка за резултатите от обучението.

Създава се нова ал. 7, според която последователни часове с почивка между тях може да се организират по решение на педагогическия съвет на училището и като временна мярка, но за не повече от два учебни часа. Целта е да се осигури почивка по различно време на учениците от отделните паралелки и да се ограничат на контактите.

Според промените в Наредбата за предучилищното образование, когато поради извънредни обстоятелства присъствената форма в детските градини е преустановена, педагогическото взаимодействие се осъществява, ако е възможно, от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии и с участието на родителите. Педагогическото взаимодействие не може да надвишава 30 минути дневно, а постиженията на децата се обсъждат между учителя и семейството.

През учебната 2020 – 2021 година родителите на деца, записани в детска градина или училище, могат да подадат заявление за включване в самостоятелна организация до директора от първо до пето число на всеки месец. Експертната комисия в 14-дневен срок от подаване на заявлението по ал. 1 и анализ на документите по ал. 2 одобрява или отказва включването на детето в самостоятелна организация. Педагогическите специалисти оказват подкрепа на семействата.

Според новата алинея 4 родителите, желаещи децата им да постъпят в 1 клас в годината на навършване на 6 г., уведомяват за това директора на детската градина най-късно до един месец преди края на учебното време.

Измененията влязоха в сила от 2 октомври.